:::

Academic Performance

:::
Search
Yearto Year

Year Monthto Year Month


 • Keyword search
 • Journal paper
  Entry YearPublicationAuthor
  2020Yu-Shan Wei, Ya-Chun Hsiao, Guan-Wei Su, Yi-Ru Chang, Hsiu-Pin Lin, Yi-Shiuan Wang, Yi-Ting Tsai, En-Chi Liao, Hsin-Yi Chen, Hsiu-Chuan Chou, Mei-Lan Ko, Wen-Hung Kuo, Shing-Jyh Chang, Wen-Chi Cheng, and Hong-Lin Chan*,2020,Identification of hyperglycemia-associated microbiota alterations in saliva and gingival sulcus,Archives of Biochemistry and Biophysics, (SCI)Hong-Lin Chan
  2020Kuo YS, Zheng MY, Huang MF, Miao CC, Yang LH, *Huang TW, *Chou YT,2020,Association of Divergent Carcinoembryonic Antigen Patterns and Lung Cancer Progression,Scientific Reports,10,1,pp2066- (SCI)Yu-Ting Chou
  2020Yao-Shen Huang, Ching-Hsiang Fan, Ning Hsu, Nai-Hua Chiu, Chun-Yao Wu, Chu-Yuan Chang, Bing-Huan Wu, Shi-Rong Hong, Ya-Chu Chang, Anthony Yan-Tang Wu, Vanessa Guo, Yueh-Chen Chiang, Wei-Chia Hsu, Linyi Chen, Charles Pin-Kuang Lai, Chih-Kuang Yeh* Yu-Chun Lin*. ,2020,Sonogenetic Modulation of Cellular Activities Using an Engineered Auditory-Sensing Protein.,Nano Letters,20,2,pp1089-1100 (SCI)Linyi Chen
  2020Yue-Zhi Lee, Huan-Chen Guo, Guan-Hao Zhao, Cheng-Wei Yang, Hsin Yu Chang, Dr Ruey-Bing Yang, Linyi Chen and Shiow-Ju Lee.,2020,Tylophorine-based compounds are therapeutic in rheumatoid arthritis by targeting the caprin-1 ribonucleoprotein complex and inhibiting expression of associated c-Myc and HIF-1alpha. ,Pharmacological Research,152,pp104581- (SCI)Linyi Chen
  2020Chu-Yuan Chang, Min-Zong Liang, Ching-Chih Wu, Pei-Yuan Huang, Hong-I Chen, Shaw-Fang Yet, Jin-Wu Tsai, Cheng-Fu Kao* and Linyi Chen*. ,2020,WNT3A promotes neuronal regeneration upon traumatic brain injury. ,International Journal of Molecular Sciences,21,pp1463- (SCI)Linyi Chen
  2020Kuo PH, Teng YH, Cin AL, Han W, Huang PW, Wang LH, Chou YT, Yang JL, Tseng YL, Kao M, Chang MD,2020,Heparan sulfate targeting strategy for enhancing liposomal drug accumulation and facilitating deep distribution in tumors,Drug Delivery,27,1,pp542-555Yu-Ting Chou
  20202020,2020, (SCI)Yung-Jen Chuang
  2020Qingang Wu, Gao Li, Chengwen Wen, Taoling Zeng, Yuxi Fan, Chunyan Liu, Guo-Feng Fu, Changchuan Xie, Qi Lin, Liping Xie, Lei Huang, Pengpeng Pu, Zhong Ouyang, Hong-Lin Chan, Tong-Jin Zhao, Xiao Lei Chen, Guo Fu, and Hong-Rui Wang,2020,Mono-ubiquitination of p120-catenin is essential for TGFbeta-induced 1 epithelial-mesenchymal transition and tumor metastasis,Science Advance, (SCI)Hong-Lin Chan
  20202019,Huang YS, Fan CH, Hsu N, Chiu NH, Wu CY, Chang CY, Wu BH, Hong SR, Chang YC, Wu AYT, Guo V, Chiang YC, Hsu WC, Chen L, Lai CPK, Yeh CK*, Lin YC* Sonogenetic modulation of cellular activities using an engineered auditory-sensing protein. Nano Letters, Accepted., (SCI)Yu-Chun Lin
  20192019,39,12,pp6661-6671 (SCI)Yung-Jen Chuang
  Academic PerformanceAwardsGalleryInstruments reserv.Wen Nien Tzer Library
  cron web_use_log